dnes je 21.7.2024

Zkouška OZO v prevenci rizik

Zkouškou z odborné způsobilosti podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se ověřují znalosti a dovednosti fyzických osob, které zajišťují úkoly v prevenci rizik možných ohrožení života nebo zdraví souvisejících s prací (tzv. OZO v prevenci rizik).

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. je držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí k ověřování odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. Rozhodnutí o udělení akreditace >>ZDE<<


K přihlášení na zkoušku zašlete na adresu ozo@kursy.cz

 • vyplněnou přihlášku (formulář >>ZDE<<)
 • potvrzení o odborné praxi (formulář >>ZDE<<)
 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání

Viz dále Požadavky na uchazeče.

Zaslání úplné přihlášky včetně kopie (kopií) dokladů o splnění kvalifikačních požadavků je nezbytnou podmínkou k zařazení mezi uchazeče a přiřazení k termínu zkušky. V případě, že nám pošlete nekompletní přihlášku, před dokončením registrace vás budeme kontaktovat a poprosíme vás o doplnění všech potřebných podkladů.

Originály potvrzení o praxi a dokladu o vzdělání předkládáte ve zkušební den komisi k ověření. 

Zkouška se koná v prostorách sídla nakladatelství, na adrese Evropská 423/178, Praha 6 - Vokovice.

Termíny zkoušek pro rok 2024

19.8.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
2.10.204 Zkouška a periodická zkouška 6/6
11.10.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
13.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
29.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
5.12.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6

Cena za účast u Zkoušky nebo Periodické zkoušky: 7 490,- Kč bez DPH
Cena za opakování jedné části zkoušky: 3 990,- Kč bez DPH


Příprava ke zkoušce

Uchazečům jsou pro přípravu k dispozici

 • materiály a podklady vycházející z obsahu portálu BOZPprofi.cz a dalších publikací nakladatelství,
 • cvičné zkušební rozhraní včetně sady otázek písemného testu k přípravě na písemnou část zkoušky.

Uchazeči se mohou přihlásit k účasti na přípravných kursech (objednává se zvlášť, není součástí poplatku za zkoušku). 

Termíny přípravných kursů

2 denní
12. a 13.8.2024
5. a 6. 9. 2024

4 denní
30.10.,1.11.,7.11 a 8.11.2024

V roce 2025 doplníme také on-line přípravu.


Požadavky na uchazeče

Podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb.(...) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

se ke zkoušce z odborné způsobilosti mohou přihlásit fyzické osoby, splňující tyto požadavky:

 • fyzická osoba,
 • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • odborná praxe
  • v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP. 


Spolu s pozvánkou vám zašleme:

 • zadání písemné práce resp. nabídku témat písemných prací, ze kterých si jako uchazeč budete moct téma vybrat a požadavky na to, jak má písemá práce vypadat po formální i obsahové stránce,
 • fakturu na uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky,
 • studijní materiály a přístupy do prostředí, kde si můžete vyzkoušet písemný test.

Aby mohl člen odborné komise spolu s dborným garantem provést posouzení práce, je třeba práci zaslat nejpozdějí 13 kalendářních dní před konáním zkoušky. Nejpozději 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky obdržíte posudek s vyjádřením, jestli se vaše písemná práce doporučuje k obhajobě.

Pokud práce požadavky zadání nesplňuje, bude s vámi dohodnut další postup (typicky oprava práce; nestihnete-li předat opravenou práci v potřebném termínu, bude s vámi domluven jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.


Vlastní průběh zkoušky (zkušební den):

Zahájení

Zahájení, přivítání účastníků, představení zkušební komise, seznámení se zkušebním řádem, kontrola origiánálů dokladů o praxi a 

Písemná část

 • zadání písemné části - vygenerování testu formou přidělení přístupu uchazeči do zkušebního systému. Písemný test vykonávají všichni uchazeči zároveň na začítku zkušebního dne.   
 • písemný test trvá max. 60 minut. U Zkoušky má 80 otázek u Periodické zkoušky 40 otázek. Otázky jsou seskupeny do 4 okruhů. Zahrnují vždy 3 varianty odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Soubor obsahuje celkový počet 400 otázek, které jsou pravidelně aktualizovány v návazosti na změny  příslušných právních předpisů. Otázky jsou sestaveny tak, aby byl každý z okruhů definovaných přílohou č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb., zastoupen přiměřeným počtem otázek. 
 • úspěšnost v testu je vyhodnocena ihned po ukončení testu uchazečem.

Uchazeči, kteří uspějí u písemného testu, obdrží informaci o čase, kdy vykonají ústní část

Ústní část

 • obhajoba uchazečem zpracované písemné práce,
 • přezkoušení z vylosovaných otázek - viz zkušební okruhy teoretických znalostí, z nichž si uchazeč vylosuje příslušný počet otázek, a rozbor vylosované fotografie
 • celková délka ústní části je 30 minut.

Sdělení výsledku zkoušky, a poučení v případě neúspěšného vykonání.
V případě úspěšného vykonání vám bude do 5 pracovních dnů zasláno osvědčení. 


O průběhu a výsledku příslušné zkoušky je vypracován záznam (protokol o zkoušce). Ten je spolu s další příslušnou dokumentací vztahující se ke zkoušce uložen po dobu 5 let ode dne jejího vykonání.

Celý zkušební řád si můžete přečíst >>ZDE<<


Zkušební okruhy:

Písemná část 

Zkušební okruhy

Zkouška / periodická zkouška

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

30 otázek / 15 otázek

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů.

15 otázek / 7 otázek

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání.

25 otázek / 13 otázek

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontrola.

10 otázek  / 5 otázek

Ústní část 

Zkušební okruhy

Počet otázek pro ústní část

A.    Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

B.    Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

C.   Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

D.   Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek při práci včetně zpracování stanovené dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví

ústní ověření - prezentace
a obhajoba písemné práce

ústní ověření-podle vybrané fotografie konkrétního pracoviště

E.    Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

ústní ověření - s písemnou přípravou
1 vylosovaná otázka

F.    Dovednost při vedení seznamu smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby při zajišťování úkolů v prevenci rizik

ústní ověření - návrh způsobu a formy vedení seznamu smluvních vztahů

Odborný garant zkoušky: Ing. Radek Brabec, DiS. 
Administrátor zkoušky: Ondřej Vraný, vrany@dashofer.cz +420 604 147 563

Přihláška ke zkoušce >ZDE<<   
Přihláška k periodické zkoušce  >>ZDE<<
Přiháška k opravné zkoušce   
     

Potvrzení o odborné praxi - zkouška  >>ZDE<<  |   Periodická zkouška  >>ZDE<<  

termíny zkoušky

Pro zbytek roku 2024 jsou vypsány tyto termíny zkoušky

19.8.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
2.10.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
11.10.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
13.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
29.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
5.12.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
termíny přípravných kursů
2 denní
Vhodný jako rekapitulace pro uchazeče o složení periodické zkoušky
12. a 13.8.2024
5. a 6. 9. 2024
více >>ZDE<<

4 denní
Komplexní příprava, vhodná pro uchazeče, kteří zkoušku OZO v prevenci rizik skládají poprvé
30.10.,1.11.,7.11 a 8.11.2024
více >>ZDE<<

doporučujeme
Nahrávám...
Nahrávám...