dnes je 17.6.2024

Příprava na zkoušku OZO v prevenci rizik

Zkouškou z odborné způsobilosti podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se ověřují znalosti a dovednosti fyzických osob, které zajišťují úkoly v prevenci rizik možných ohrožení života nebo zdraví souvisejících s prací (tz. OZO v prevenci rizik).

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. je držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí k ověřování odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. Rozhodnutí o udělení akreditace >>ZDE<<

Termíny zkoušek pro rok 2024

19.8.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
21.8.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
11.10.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
13.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
29.11.2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6
5.12:2024 Zkouška a periodická zkouška 6/6

Cena za účast u Zkoušky

7 490,- Kč bez DPH

Cena za účast u Periodické zkoušky

7 490,- Kč bez DPH

Cena opakování zkoušky (za každou část)

3 990,- Kč bez DPH

Přihláška a registrace ke zkoušce

Přihláška ke zkoušce >ZDE<<   
Přihláška k periodické zkoušce  >>ZDE<<
Přiháška k opravné zkoušce   
     

Potvrzení o odborné praxi - zkouška  >>ZDE<<  |   Periodická zkouška  >>ZDE<<  

K přihlášení na zkoušku zašlete na adresu ozo@dashofer.cz

 • vyplněnou přihlášku (při volbě formuláře prosíme, rozlišujte řádnou a peridodickou zkoušku),
 • formulář potvrzení o odborné praxi
 • kopii dokladu o dosaženém vzdělání

Zaslání úplné přihlášky včetně kopie (kopií) dokladů o splnění kvalifikačních požadavků je nezbytnou podmínkou k zařazení mezi uchazeče a přiřazení k termínu zkušky. V případě, že nám pošlete nekompletní přihlášku, před dokončením registrace vás budeme kontaktovat a poprosíme vás o doplnění všech potřebných podkladů.

Originály potvrzení o praxi a dokladu o vzdělání předkládáte ve zkušební den komisi k ověření. 

Zkouška se koná v prostorách sídla nakladatelství, na adrese Evropská 423/178, Praha 6 - Vokovice.

Uchazečům jsou pro přípravu k dispozici

 • materiály a podklady vycházející z obsahu portálu BOZPprofi.cz a dalších publikací nakladatelství,
 • cvičné zkušební rozhraní včetně sady otázek písemného testu k přípravě na písemnou část zkoušky.

Některé rozšiřující podklady je možné si objednat v rámci přípravného balíčku. 

Uchazeči se mohou přihlásit k účasti na přípravných kursech (objednává se zvlášť, není součástí poplatku za zkoušku). 


Termíny přípravných kursů

2 denní

12. a 13.8.2024

5. a 6. 9. 2024

4 denní

30.10.,1.11.,7.11 a 8.11.2024


Požadavky na uchazeče

Podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., (...) o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

se ke zkoušce z odborné způsobilosti mohou přihlásit fyzické osoby, splňující tyto požadavky:

 • fyzická osoba,
 • alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • odborná praxe
  • v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti BOZP

Přihášení na zkoušku

Na jeden termín zkoušky mohou být přijati nejméně 3 a nejvýše 6 uchazečů.

Po obdržení přihlášky se ujistíme, že je kompletní. Pokud není, vyžádáme si od vás chybějící podklady.  

 • Do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky k provedení zkoušky vám zašleme pozvánku. Pozvánka obsahuje termín, čas a místo konání zkoušky. Nepožádáte-li o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Po dohodě je možné stanovit i dřívější termín zkoušky.

Spolu s pozvánkou vám zašleme:

 • zadání písemné práce resp. nabídku témat písemných prací, ze kterých si jako uchazeč budete moct téma vybrat a požadavky na to, jak má písemá práce vypadat po formální i obsahové stránce
 • fakturu na uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky
 • studijní materiály a přístupy do prostředí, kde si můžete vyzkoušet písemný test

Aby mohl člen odborné komise spolu s dborným garantem provést posouzení práce, je třeba práci zaslat nejpozdějí 13 kalendářních dní před konáním zkoušky. Nejpozději 7 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky obdržíte posudek s vyjádřením, jestli se vaše písemná práce doporučuje k obhajobě.

Pokud práce požadavky zadání nesplňuje, bude s vámi dohodnut další postup (typicky oprava práce; nestihnete-li předat opravenou práci v potřebném termínu, bude s vámi domluven jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.


Způsob ověření znalostí

Zkušební den

Před zahájením vlastní zkoušky předseda odborné zkušební komise provede:

 1. ověření totožnosti uchazeče průkazem totožnosti. Je potřeba, aby před zahájením zkoušky uchazeč prokázat svoji totožnost, jinak nemůže zkoušku vykonat
 2. ověření, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., porovnáním originálů dokladů o vzdělání a odborné praxi s dříve dodanými kopiemi

Vlastní průběh zkoušky:

 • zadání písemné části - vygenerování testu formou přidělení přístupu uchazeči do zkušebního systému. Písemný test vykonávají všichni uchazeči zároveň na začítku zkušebního dne.   
 • Písemný test trvá max. 60 minut. Zkoušky  má 80 otázek u Periodické zkoušky 40 otázek. Otázky jsou seskupeny do 4 okruhů. Zahrnují vždy 3 varianty odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Soubor obsahuje celkový počet 400 otázek, které jsou pravidelně aktualizovány v návazosti na změny  příslušných právních předpisů. Otázky jsou sestaveny tak, aby byl každý z okruhů definovaných přílohou č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb. byl zastoupen přiměřeným počtem otázek. 
 • úspěšnost v testu je vyhodnocena automaticky ihned po ukončení testu uchazečem.

Uchazeči, kteří uspějí u písemného testu, obdrží informaci o čase, kdy vykonají Ústní část. Pořadí - pokud pro to není zvláštní důvod, je stanveno podle abecedního pořadí příjmení uchazečů.

Ústní část trvá sestává z 

 • obhajoby uchazečem předem zpracované písemné práce,
 • přezkoušení z vylosovaných otázek - viz zkušební okruhy teoretických znalostí, z nichž si uchazeč vylosuje příslušný počet otázek, a rozbor vylosované fotografie

  Celková délka ústní části je 30 minut.

Pořadí uchazečů k ústní části je zpravidla dle abecedního pořádku.

Vyhodnocení

Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný ve všech částech zkoušky. Výsledek je mu sdělen na místě a do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky zasláno osvědčení. 

Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, je ohodnocen výsledkem nesplnil a je výsledek zkoušky je mu oznámen na místě konání zkoušky, odborná zkušební komise stručně uvede důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem nesplnil a uchazeč je poučen možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal ("opravná zkouška"). Písemné sdělením o výsledku je mu zasláno do 5 pracovních dnů po ukončení zkoušky. V tomto případě je poučen o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal ("opravná zkouška").

Požadavky na písemnou práci

Součástí zkoušky je obhajoba písemné práce. Uchazeč musí zpracovat ke zkoušce písemnou práci na téma "Prevence rizik". Uchazeč obdrží možná témata písemné práce a požadavky na obsah a rozsah písemné práce spolu s pozvánkou ke zkoušce.

Zpracovanou práci ve stanoveném rozsahu na téma zvolené z nabídnutých uchazeč zašle (doručí) nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem konání zkoušky na adresu nakladatelství (možno i emailem na ?).

Rozbor písemné práce, resp. její obhajoba uchazečem je pak součástí ústní části zkoušky, kde je na tuto obhajobu věnován samostatný časový prostor.

Zkušební okruhy pro ústní část

V souladu se zkušebními okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik požadovanými přílohou č. 1 a č. 3 část II nařízení vlády č. 592/2006 Sb., jsou stanoveny okruhy pro ústní zkoušku - Soubor otázek k ústní části zkoušky. Ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek. Dále je připraveno 10 fotografií pro posuzování stavenišť a jiných pracovišť, které je založeno na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky správné praxe.

Počet otázek z jednotlivých výše uvedených okruhů přílohy č. 3 části II nařízení vlády č. 592/2006 Sb., se losuje s přihlédnutím k závažnosti dané problematiky a příloze č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb., takto:

Zkouška z odborné způsobilosti:

Zkušební okruhy

Počet otázek pro ústní část

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

1 vylosovaná ústní otázka

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek při práci včetně zpracování stanovené dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví

Prezentace a obhajoba písemné práce;

rozbor vylosované

fotografie konkrétního

pracoviště

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

1 vylosovaná ústní otázka

O průběhu a výsledku příslušné zkoušky je vypracován záznam (protokol o zkoušce). Ten je spolu s další příslušnou dokumentací vztahující se ke zkoušce uložen po dobu 5 let ode dne jejího vykonání.

Celý zkušební řád si můžete stáhnout >>ZDE<<

Pokud uchazeč v některé částui zkoušky neuspěje, má možnost přihlásit se k její opravě. Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž "nesplnil". Pokud uchazeč nesplní ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. Na opravnou zkoušku se vztahují všechny výše uvedené požadavky jako na zkoušku.

Přejeme vám hodně štěstí!

termíny zkoušky
termíny zkoušky 587695
termíny přípravných kursů
termíny přípravných kursů 587696
doporučujeme
doporučujeme 587697
Nahrávám...
Nahrávám...