dnes je 13.4.2024

Příprava na zkoušku OZO v prevenci rizik

Úvodní informace

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r.o. je držitelem akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí k ověřování odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. Zkouškou z odborné způsobilosti podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se ověřují znalosti a dovednosti fyzických osob, které zajišťují úkoly v prevenci rizik možných ohrožení života nebo zdraví souvisejících s prací. Pokud chcete vykonat zkoušku z odborné způsobilosti, nebo si prodloužit odbornou způsobilost, můžete se na této stránce seznámit s požadavky na uchazeče a způsobem organizace zkoušky v Centru pro akreditaci osob (CAO) nakladatelství Verlag Dashöfer. Uchazečům a účastníkům zkoušky je k dispozici rozsáhlý soubor materiálů a podkladů vycházejících z obsahu portálu BOZPprofi.cz.

Zkoušku připravuje CAO v souladu se schváleným metodickým postupem tým odborníků v čele s odborným garantem, který garantuje odbornou úroveň zkoušky, dále předsedou a členy zkušební komise, kteří uchazečům zadávají písemný test a pokládají otázky v ústní části zkoušky, hodnotí jejich odpovědi a vyhodnocují celou zkoušku. Odborným garantem zkoušky je Miloš Ptáček.

Zkouška se koná v prostorách sídla nakladatelství, na adrese Evropská 423/178, Praha 6 - Vokovice.

Termíny a ceník

Termíny pro rok 2019

Cena zkoušky

5 990,- Kč bez DPH

Cena periodické zkoušky

4 990,- Kč bez DPH

Cena opakování zkoušky (za každou část)

2 485,- Kč bez DPH

Přihláška k provedení zkoušky

<forumulář embed>

Organizace a časový průběh zkoušky

Na jeden termín zkoušky může být přijato nejméně 3 a nejvýše 9 uchazečů.

  • Do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky k provedení zkoušky vám zašleme pozvánku. Pozvánka obsahuje termín, čas a místo konání zkoušky. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Pozn.: dohodou s uchazečem může být stanoven jiný termín zkoušky.

Spolu s pozvánkou je uchazeči zasláno:

  • zadání písemné práce resp. témata písemných prací, z kterých si uchazeč jedno vybírá
  • zálohová faktura na uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky.

Nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem konání zkoušky zašle uchazeč organizátorovi zpracovanou písemnou práci (možno emailem na ?). Následně je členem OZK provedeno posouzení písemné práce, a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky je uchazeči sděleno, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

Nesplní-li písemná práce požadavky zadání, je uchazeči zaslán písemně posudek (součást Evidenčního listu uchazeče a záznamu o průběhu zkoušky odborné způsobilosti) a dohodnut další postup (oprava práce; nestihne-li uchazeč předat opravenou práci v daném termínu, je s ním dohodnut jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.

Požadavky na uchazeče OZO v prevenci rizik

(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je


a)
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem..

Způsob ověření znalostí

Před zahájením vlastní zkoušky (testu) předseda odborné zkušební komise zajistí:

  1. ověření totožnosti uchazeče průkazem totožnosti. (Pozn.: Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost, jinak nebude připuštěn ke zkoušce);
  2. ověření, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle § 10 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 309/2006 Sb., porovnáním kopií dokladů o vzdělání a odborné praxi s předloženými originály.

Vlastní průběh zkoušky:

  • zadání písemné části - vygenerování testu formou přidělení přístupu uchazeči do IPATS v PC
  • písemná část (písemný test trvající max. 90 minut; test obsahuje sadu otázek, zahrnujících vždy 3 varianty odpovědí, z nichž pouze jedna u každé odpovědi je správná)
  • vyhodnocení správnosti odpovědí automaticky ihned po ukončení testu uchazečem
  • ústní část (obhajoba uchazečem předem zpracované písemné práce, dále přezkoušení z vylosovaných otázek - viz zkušební okruhy teoretických znalostí, z nichž si uchazeč vylosuje příslušný počet otázek, a rozbor vylosované fotografie). Celková délka ústní části je 30 až 45 minut.

Pořadí uchazečů k ústní části je dle abecedního pořádku.


Vyhodnocení:

Uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, jestliže byl úspěšný ve všech částech zkoušky; v tomto případě se vyhodnotí výsledkem "splnil".

Uchazeč, který zkoušku nebo některou její část úspěšně nevykonal, se ohodnotí výsledkem "nesplnil" a je mu neúspěšný výsledek zkoušky oznámen písemným sdělením do 5 pracovních dnů po ukončení zkoušky; odborná zkušební komise stručně uvede důvody, pro které ohodnotila uchazeče výsledkem "nesplnil?. V tomto případě je poučen o možnostech podat žádost o opakování zkoušky nebo části zkoušky, kterou úspěšně nevykonal ("opravná zkouška").

Pokud uchazeč při zkoušce "splnil", je mu do 5 pracovních dnů po vykonání zkoušky zasláno osvědčení podle schváleného vzoru. Podklady pro vedení evidence odborně způsobilých osob podle § 10a zákona č. 309/2006 Sb. jsou do 30 kalendářních dnů ode dne vykonání příslušné zkoušky zasílány MPSV.


Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž "nesplnil". Pokud "nesplnil" ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. Na opravnou zkoušku se vztahují všechny výše uvedené požadavky jako na zkoušku.

O průběhu a výsledku příslušné zkoušky je vypracován záznam (protokol o zkoušce). Ten je spolu s další příslušnou dokumentací vztahující se ke zkoušce uložen po dobu 5 let ode dne jejího vykonání.

Požadavky na písemnou práci

Součástí zkoušky je obhajoba písemné práce. Uchazeč musí zpracovat ke zkoušce písemnou práci na téma "Prevence rizik". Uchazeč obdrží možná témata písemné práce a požadavky na obsah a rozsah písemné práce spolu s pozvánkou ke zkoušce.

Zpracovanou práci ve stanoveném rozsahu na téma zvolené z nabídnutých uchazeč zašle (doručí) nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem konání zkoušky na adresu nakladatelství (možno i emailem na ?).

Rozbor písemné práce, resp. její obhajoba uchazečem je pak součástí ústní části zkoušky, kde je na tuto obhajobu věnován samostatný časový prostor.

Písemná část zkoušky (test)

Písemná část zkoušky zahrnuje písemný test trvající max. 90 minut.

K tomu účelu je zpracován Soubor otázek k písemné části zkoušky. Tento soubor obsahuje celkový počet 400 otázek, které jsou pravidelně aktualizovány zejména v souvislosti se změnami příslušných právních a jiných požadavků. Otázky jsou sestaveny tak, aby byl každý z okruhů definovaných přílohou č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb. v pl. zn. k ověření písemným testem zastoupen přiměřeným počtem otázek. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostní složky vybraných zkušebních okruhů.

Výběr příslušné sady otázek (testu) probíhá tak, že k tomu určená aplikace vygeneruje každému z uchazečů sadu otázek - vždy předepsaný počet pro daný okruh. Otázky uchazeč zodpovídá přímo v přiděleném PC.

Testové otázky jsou uzavřené, sestavené ze tří variant možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná.

Vygenerované testy jsou sestavené u zkoušky z odborné způsobilosti z 80 testových otázek a u periodické zkoušky ze 40 testových otázek.

Zkouška z odborné způsobilosti:

Zkušební okruhy

Počet otázek v testu

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

30 otázek

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

15 otázek

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

25 otázek

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

10 otázek

Periodická zkouška:

Zkušební okruhy

Počet otázek v testu

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

15 otázek

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

7 otázek

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

13 otázek

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

5 otázek

Zkušební okruhy pro ústní část

V souladu se zkušebními okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik požadovanými přílohou č. 1 a č. 3 část II nařízení vlády č. 592/2006 Sb., jsou stanoveny okruhy pro ústní zkoušku - Soubor otázek k ústní části zkoušky. Ke každému vybranému zkušebnímu okruhu, pro který se losování uplatňuje, existuje 10 ústních otázek. Dále je připraveno 10 fotografií pro posuzování stavenišť a jiných pracovišť, které je založeno na určení odchylek a rozporů s právními předpisy nebo s normovými požadavky a požadavky správné praxe.

Počet otázek z jednotlivých výše uvedených okruhů přílohy č. 3 části II nařízení vlády č. 592/2006 Sb., se losuje s přihlédnutím k závažnosti dané problematiky a příloze č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb., takto:

Zkouška z odborné způsobilosti:

Zkušební okruhy

Počet otázek pro ústní část

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

1 vylosovaná ústní otázka

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek při práci včetně zpracování stanovené dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví

Prezentace a obhajoba písemné práce;

rozbor vylosované

fotografie konkrétního

pracoviště

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

1 vylosovaná ústní otázka

Periodická zkouška:

Zkušební okruhy

Počet otázek pro ústní část

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

1 vylosovaná ústní otázka

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

prezentace a

obhajoba příslušné části

písemné práce zpracované

uchazečem

Dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek při práci včetně zpracování stanovené dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví

prezentace a obhajoba písemné práce;

rozbor vylosované

fotografie konkrétního

pracoviště

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

prezentace a

obhajoba příslušné části

písemné práce zpracované

uchazečem

Požadavky na opravnou zkoušku

Při opravné zkoušce uchazeč opakuje jen tu část zkoušky, v níž "nesplnil". Pokud "nesplnil" ani při opravné zkoušce, může podat novou žádost o vykonání zkoušky nejdříve po uplynutí 90 kalendářních dnů ode dne neúspěšného vykonání opravné zkoušky. Na opravnou zkoušku se vztahují všechny výše uvedené požadavky jako na zkoušku.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

ZDE je k dispozici kompletní zkušební řád

Přehled základních právních předpisů

(pozn.: pokud není uvedeno jinak, myslí se předpis v platném znění)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, ?

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákoník práce a zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení

Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Osvědčení o akreditaci

ZDE je ke stažení osvědčení o akreditaci

Nahrávám...
Nahrávám...