dnes je 25.2.2024

Organizace a průběh

Organizace a průběh

Na jeden termín zkoušky může být přijato nejméně 3 a nejvýše 9 uchazečů.

  • Do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky k provedení zkoušky vám zašleme pozvánku. Pozvánka obsahuje termín, čas a místo konání zkoušky. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Pozn.: dohodou s uchazečem může být stanoven jiný termín zkoušky.

Spolu s pozvánkou je uchazeči zasláno:

  • zadání písemné práce resp. témata písemných prací, z kterých si uchazeč jedno vybírá
  • zálohová faktura na uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky.

Nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem konání zkoušky zašle uchazeč organizátorovi zpracovanou písemnou práci (možno emailem na ?). Následně je členem OZK provedeno posouzení písemné práce, a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky je uchazeči sděleno, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

Nesplní-li písemná práce požadavky zadání, je uchazeči zaslán písemně posudek (součást Evidenčního listu uchazeče a záznamu o průběhu zkoušky odborné způsobilosti) a dohodnut další postup (oprava práce; nestihne-li uchazeč předat opravenou práci v daném termínu, je s ním dohodnut jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.

Nahrávám...
Nahrávám...