dnes je 17.6.2024

Organizace a průběh

Organizace a průběh

Na jeden termín zkoušky může být přijato nejméně 3 a nejvýše 9 uchazečů.

  • Do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení přihlášky k provedení zkoušky vám zašleme pozvánku. Pozvánka obsahuje termín, čas a místo konání zkoušky. Nepožádá-li uchazeč o dřívější termín, může se zkouška konat nejdříve za 21 kalendářních dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči. Pozn.: dohodou s uchazečem může být stanoven jiný termín zkoušky.

Spolu s pozvánkou je uchazeči zasláno:

  • zadání písemné práce resp. témata písemných prací, z kterých si uchazeč jedno vybírá
  • zálohová faktura na uhrazení nákladů spojených s provedením zkoušky.

Nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem konání zkoušky zašle uchazeč organizátorovi zpracovanou písemnou práci (možno emailem na ?). Následně je členem OZK provedeno posouzení písemné práce, a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky je uchazeči sděleno, zda písemná práce byla doporučena k obhajobě.

Nesplní-li písemná práce požadavky zadání, je uchazeči zaslán písemně posudek (součást Evidenčního listu uchazeče a záznamu o průběhu zkoušky odborné způsobilosti) a dohodnut další postup (oprava práce; nestihne-li uchazeč předat opravenou práci v daném termínu, je s ním dohodnut jiný termín zkoušky). Obhajoba písemné práce, která splňuje požadavky zadání, je součástí ústní části zkoušky.

termíny zkoušky
termíny zkoušky 587695
termíny přípravných kursů
termíny přípravných kursů 587696
doporučujeme
doporučujeme 587697
Nahrávám...
Nahrávám...