dnes je 13.4.2024

Obsah zkoušky

Obsah Zkoušky

Písemná část zkoušky zahrnuje písemný test trvající max. 90 minut.

K tomu účelu je zpracován Soubor otázek k písemné části zkoušky. Tento soubor obsahuje celkový počet 400 otázek, které jsou pravidelně aktualizovány zejména v souvislosti se změnami příslušných právních a jiných požadavků. Otázky jsou sestaveny tak, aby byl každý z okruhů definovaných přílohou č. 3 části II. nařízení vlády č. 592/2006 Sb. v pl. zn. k ověření písemným testem zastoupen přiměřeným počtem otázek. Písemné testy se zaměřují na ověření znalostní složky vybraných zkušebních okruhů.

Výběr příslušné sady otázek (testu) probíhá tak, že k tomu určená aplikace vygeneruje každému z uchazečů sadu otázek - vždy předepsaný počet pro daný okruh. Otázky uchazeč zodpovídá přímo v přiděleném PC.

Testové otázky jsou uzavřené, sestavené ze tří variant možných odpovědí, z nichž jen jedna je správná.

Vygenerované testy jsou sestavené u zkoušky z odborné způsobilosti z 80 testových otázek a u periodické zkoušky ze 40 testových otázek.

Zkouška z odborné způsobilosti:

Zkušební okruhy

Počet otázek v testu

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

30 otázek

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

15 otázek

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

25 otázek

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

10 otázek

Periodická zkouška:

Zkušební okruhy

Počet otázek v testu

Znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

15 otázek

Znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dalších odborně způsobilých osob na pracovišti podle jiných právních předpisů

7 otázek

Znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování, popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání

13 otázek

Znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidenci a kontrolu

5 otázek

Nahrávám...
Nahrávám...